Kalkning

Ved nykalkning bør overfladen være enten vandskuret eller pudset. Man kan godt kalke på blankt murværk, men det ser grimt ud, kalkningen vil med sit fine farvelag afsløre alle huller og ujævnheder i murværket, og give det nogle lys- og skyggevirkninger, der ikke er tilsigtet.

Endvidere må der ikke være cement i vandskurings- og pudsemørtelen, idet alkaliske udblomstringer fra cementen vil medføre, at kalken vil skalle af. Er der alligevel cementindhold i underlaget, og det er for bekosteligt, at foretage en afrensning, kan bunden neutraliseres ved svumning med sandkalk:

4 dele kulekalk - 1 del kvartssand 0-0,3 mm - 3 dele vand

Værktøjet er en murerspand, en rørepind, en kalkkost og en radiatorpensel. Traditionelt anvendes en piassavakost som kalkkost, men en anstryger med børster af hår kan også gå an. En kost med børster af nylon kan ikke rumme så megen kalk, og gør derfor arbejdet mere besværligt.

Inden man går i gang, skal arbejdet planlægges. Der skal arbejdes vådt i vådt -oppefra og ned. Fra hjørne til dør eller til nedløbsrør. Tørrer kanterne op, vil man ikke kunne kalke op til eller ind over, uden det kan ses i den færdige flade, og hver gang man dypper kosten skal der røres i kalken, idet den bundfælder sig ret hurtigt i spanden.

1.   Forberedelse af bunden ved let afbørstning og over-brusning med kalkvand. Behandlingen med kalkvand skal forankre de støvpartikler, der altid ligger på en overflade, således at de ikke ligger som et skillelag, men er en integreret del af vandskuringen eller pudsen.

2.   Forvanding af de flader, der skal kalkes før hver kalkning. Vandingen skal sikre kalken en langstrakt tørretid og en god vedhæftning.

3.   1. gang kalkning. Kalken påføres i et område svarende til ¼ m² ad gangen og kostes igennem på kryds og på skrå, vandret og lodret således at kalken bliver ens fordelt. Afslutningsvis forslettes med lette lodrette strøg gerne sammen med nabofeltet. Og så hurtigt videre.

Når 1. opstrøg er færdigt, skal hele fladen fremstå våd med ensartede hvide lodrette strøg, hvorigennem bunden er synlig. Fladen skal være hvidtør 1 døgn inden næste behandling.

4.   2. gang kalkning. Kalken påføres som beskrevet under pkt. 3, men der afsluttes med forsletning vandret, således at den sidste forsletning krydser den første

Når 2. opstrøg er færdigt, skal fladen fremstå våd med et jævnt hvidt slør, hvorigennem bunden stadig anes. Når fladen er hvidtør, skal den yderligere hærde 1 døgn.

5.   3. gang kalkning. Kalken påføres som beskrevet under pkt. 3. og afsluttes ved at forslette lodret. Efter 1 døgns hærdetid vil fladen være hvid.

6.   Eftervanding foretages ved overbrusning med kalkvand.

Den kalkede flade sikres mod for kraftig udtørring i ca. 3 uger.

Den oven for beskrevne kalkning er den nødvendige og tilstrækkelige udførelse. Mindstebehandling: Flere tynde lag kalk vil naturligvis højne kvaliteten, og det er vigtigt, at kalken er tynd. Er hvidtekalken for tyktflydende for at få den til at dække bedre, bliver kalklaget for tykt, og der opstår spændinger i selve laget mellem overfladen og hæftebunden. Kalken vil karbonatisere uensartet, og vil skalle af.