Oprindelige vedtekter pr. 23. 04. 1999

Revidert på generalforsamlingen den 01.10.2009
Reviderst på generalforsamlingen den 29.10.2015 Oslo
Revideret på generalforsamlingen den 08.09.2017 Trondheim
Revideret på generalforsamlingen den 10.10.2020 via TEAMs

§1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn er 
“Nordisk Forum for Bygningskalk ”,  Danmark
“Nordiskt Forum för Byggnadskalk”, Sverige                                  
“Nordisk Forum for Bygningskalk”, Norge
“Pohjoismainen Rakennuskalkkiforum”, Finland

Foreningens sekretariat plasseres iht. årsmøtets beslutning

§2 Formål:
Nordisk Forum for Bygningskalk er et frivilligt, uafhængigt og åbent mødested (forum) for diskussion og erfaringsudveksling i forhold til viden og forståelse for anvendelse af bygningskalk.

Nordisk Forum for Bygningskalk har til formål at sprede kundskab om kalk- og kalkprodukter.

Nordisk Forum for Bygningskalk har endvidere til formål at samle håndværkere, rådgivere, forskere, producenter, etnologer, kunsthistorikere, arkitekter, ingeniører, konservatorer, myndigheder, forvaltere og andre interesserede i muret byggeri med kalkbaserede materialer.

Nordisk Forum for Bygningskalk samarbejder med relaterede foreninger.

Nordisk Forum for Bygningskalk kan ikke som forening tage stilling til tekniske, politiske eller markedsmæssige forhold.

§3 Emner:
De emner, der kan drøftes på Nordisk Forum for Bygningskalk er f.eks

  • Fremstilling - Traditionelt og industrielt
  • Anvendelse - Restaurering og nybyggeri
  • Udførelse - Håndværket, normer og specifikationer
  • Egenskaber - Tekniske og miljømæssige
  • Holdbarhed - Naturlig forvitring,  -reparation og vedligeholdelse
  • Erfaringer - Producenter, rådgivere og håndværkere 
  • Kulturhistorie
  • Restaureringsprincipper - Autenticitet


§4 Organisering:
a. Foreningen ledes av en bestyrelse som velges av generalforsamlingen
b. Der afholdes et fælles årsmøde for hele Kalkforum på sikft i de nordiske lande hvert år efter bestyrelsens indstilling.
c. Ved generalforsamlingen velges en arrangementskomite for hvert land; for å planlegge og gjennomføre nordiske årsmøter og nasjonale møter. Disse komiteer kan få ansvar for arrangementer i de respektive land. Slike arrangementskomiteer velges av årsmødet og kan bestå av 2-4 personer i hvert land. Komiteen kan selv velge flere medlemmer.

§5 Medlemskreds:
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner.
Private organisationer, foreninger, selskaber og privatejede firmaer samt offentlige institutioner kan være medlemmer, men må være representert med en navngitt person.

§6 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med et medlemsarrangement i et af de nordiske lande. Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamling med 2 måneders varsel.

Ordinær dagsorden er:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsperiode.
3. Regnskab og status for den forløbne regnskabsperiode til godkendelse.
4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent, jf.vedtægternes § 9.
5. a. Valg af bestyrelse, jf. vedtægtens § 7
5. b. Valgaf arrangementskomiteer, jf. vedtægternes §4.
5. c. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af en person fra hvert land til en valgkomite.
8. Eventluet

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgået bestyrelsen skriftligt senest 30 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det skriftligt er begæret af mindst 1/4 af foreningens medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald indkaldes med 1 måneds varsel senest én uge efter, at begæringen er indgivet. Dagsorden skal vedlægges. Alle betalende medlemmer har stemmeret.

§7 Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen skal bestå af 3- 5 medlemmer; hvis mulift et medlem fra hvert nordisk land. 
Valgperioden for de af generalforsamlingen valgte medlemmer er på 2 år. På hvert års generalforsamling afgår halvdelen. Genvalg kan finde sted.

§8 Bestyrelsesn arbejdet:
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre fjerdedele av styret er tilstede. Ved stemmelighed kan formanden dobbelt-stemme. Over bestyrelsens møder føres en protokol.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og kan engasjere lønnet medhjælp, såvel fast som midlertidig. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Foreningen tegnes af formanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for de løbende budgetter, men kun i den udstrækning, den har haft indflydelse på de påhæftede omkostninger.

§9 Kontingent
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen som et minimumsbeløb, der gælder for personlige medlemmer.

Organisationer, foreninger, selskaber og institutioner betaler et kontingent, som i hvert tilfælde fastsættes efter forhandling med bestyrelsen.

Kontingentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§10 Formuen:              
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Kontantbeholdningen skal indsættes i en bank.

§11 Regnskab:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og skal foreligge  ved den efterfølgende ordinære generalforsamling. Regnskab fremsendes til bestyrelsen min. 14 dage før generalforsamlingen.

§12 Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt 3/4 af de stemmeberettigede deltar på generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget er optaget som et punkt på dagsordenen, har stemt for forslaget.

§13 Opløsning:
Oppløsning kan kun vedtas av foreningens generalforsamling på et ordinært årsmøte. Foreningens formue skal fordeles til prosjekter og eller aktiviteter som ligger innenfor foreningens vedtekter og formål.